Carissa's Closet

MIA for a couple of weeks

with 13 comments

I just wanted to send out a quick message that I’m going to be MIA for a couple of weeks until I can get a new laptop built and sent, because the one I’ve had for only a year is completely out of commission. That’s what happens when you drop it on the concrete driveway and didn’t buy the Accidental Damage Warranty.

 I’ll be back on SL as soon as Dell puts a new and improved ‘puter in my butter fingered mitts (WITH an Accidental Damage coverage this time…oh…and I’m totally getting a better graphic card while I’m at it.)

XOXO

Cari

Advertisements

Written by Carissa Crimson

November 20, 2007 at 10:47 pm

13 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. HB CC – will miss you!

  Gillian Waldman

  November 21, 2007 at 1:58 am

 2. Bye, see you soon!!!

  smiletenshi

  November 21, 2007 at 3:12 am

 3. What I got:
  (It sucks that I’m missing out on SL, but I’m bouncing up and down about the new system I’m getting…NVidia card with 512Mb and 256 DEDICATED…I can’t wait to be able to show water ripples and use WINDLIGHT!)

  Feel free to comment, but don’t be too harsh…I agonized over configuring this baby!

  Item Number Quantity Item Description

  223-2305 1 Dell Precision M4300, Intel Core 2 Duo T7250 (2.00GHz 800MHz, 2M L2 Cache) Dual Core
  310-9105 1 15.4 inch Wide Screen WSXGA+ TrueLife LCD, Dell Precision M4300
  311-7224 1 2.0GB, DDR2-667 SDRAM, 2 DIMM Dell Precision M4300
  310-9110 1 Internal English Keyboard Dell Precision M4300
  320-5486 1 NVIDIA QUADRO FX 360M 512MB Turbo Cache Memory (256 dedicated), Dell Precision M4300
  341-4791 1 80GB Hard Drive 9.5MM, 7200RPMDell Precision M4300
  310-9108 1 Standard Touchpad, Dell Precision M4300
  420-6667 1 Microsoft Windows Vista Business Edition, English, with Media, Dell Precision Workstation
  430-2384 1 Dell Wireless 360 VSTA Bluetooth Module for Vista Dell Precision M4300
  310-9373 1 90W Energy Star Compliant AC Adapter, Dell Precision M4300
  313-5215 1 8X DVD+/-RW with Roxio CreatorDell Edition Digital Media andCyberlink Power DVD, Dell Precision M4300
  430-2516 1 Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN (802.11a/g,54Mbps) Mini Card, Dell Precision M4300 Factory Install
  313-5222 1 Resource DVD with Diagnostics and Drivers for Vista, Dell Precision M4300
  312-0533 1 6-Cell Primary Battery, Dell Precision M4300
  983-2190 1 Type 3 Contract – Next Business Day Parts and Labor On-Site Response, Initial Year
  982-7802 1 Type 3 Contract – Next Business Day Parts and Labor On-Site Response, 2YR Extended
  987-3737 1 Dell Hardware Warranty Plus Onsite Service, Initial Year
  987-3658 1 Dell Hardware Warranty Plus Onsite Service, Extended Year
  900-9987 1 Standard On-Site Installation Declined
  970-2208 1 CompleteCare Accidental DamageSvc, WorkStation, 3Yr , 1-800-624-9896
  462-4506 1 Purchase is NOT intended for resell
  310-8758 1 You have chosen a Windows Vista Premium System
  310-8977 1 S and P Drop-in-Box Marcom forBSD Systems Boxes

  carissacrimson

  November 21, 2007 at 10:25 pm

 4. Looks like a kick ass system! Of course, my system is pretty kick ass and there’s a bug with a conflict for my graphics card :/ I suspect you’ll be just fine though. Happy Thanksgiving!

  Gillian Waldman

  November 22, 2007 at 1:23 pm

 5. Muito bom

  Jennett

  November 24, 2009 at 10:36 am

 6. Looking For Porno Sites 🙂 very very nice girl….

  Afanador

  January 31, 2010 at 1:37 pm

 7. Pretty interesting post.

  Osler

  February 2, 2010 at 3:12 am

 8. Rasim Ozan K?tahyal?’ya Reddiye
  share
  OZAN AR?F BODUR “TAR?H?N KOZASI”
  Per?embe, 04 ?ubat 2010 14:45

  Say?n K?tahyal?;20.01.2010 tarihinde Taraf Gazetesinde yay?nlanan ??Bir Ermeni Milliyet?isi olarak Hrant Dink???ba?l?kl? yaz?n?za;

  ??Hrant Dink?ten T?rk milliyet?ilerinin ??renece?i ?ok ?ey var… T?rk kimli?ine ve k?lt?r?ne, T?rk ge?mi?ine sonuna kadar ba?l? olan, T?rkl?k ile ilgili bir ?ey konu?uldu?u zaman heyecanlanan, yery?z?nde ya?ayan t?m T?rklerin derdiyle hemhal olan, T?rk dilinin ?e?itli leh?elerinden birini bile i?itti?inde kalbi k?t k?t atan T?rk??lerin, T?rk milliyet?i ya da ulusalc?lar?n?n Hrant?tan ??renece?i ?ok ?ey var…?? ifadeleri ile ba?lad?n?z..

  ?leri de, T?rk??lerin, Hrant?tan ??renece?i ?eylerden birini de ba?ka kimliklere sahip insanlar?n haklar?na da sonuna kadar sahip ??kmak olarak ifade ettiniz. Bu i?i de g?n?m?z T?rk??lerinin Hrant Dink?ten ??renmesi gereken temel milliyet?ilik dersi olarak yazd?n?z.

  Bak?n?z Rasim Bey?

  T?rk??ler olarak genelledi?iniz z?mre, rozet, ?ekil ve sembol feti?istleri ise buna diyecek hi?bir ?eyim yok, ancak bu genelleme, ayd?n, d???nen ve ara?t?ran, ger?ekten bu milleti kar??l?ks?z olarak seven T?rk??leri de i?ine al?yorsa ki bunda ??phe yok, burada bir T?rk milliyet?isi olarak susmam m?mk?n de?ildir?

  ?ncelikle belirtmem gerekir ki hakk?nda fazla bilgi sahibi olmad???n?z anla??lan T?rk?? ideoloji; b?t?n muhabbet ve sevgisi ile ?z k?lt?r?ne ba?l?d?r ama bu noktada saplant? sahibi, a??r? ve ba?naz de?ildir. Hedefi T?rk milletini ekonomik sosyal ve idari a??dan muas?r ve mutlu etmek olan T?rk??l???n, hi?bir toplum ve ?rka kar?? ?ekimserli?i de k???msemesi de s?z konusu de?ildir. Aksine T?rk?? ideoloji, t?m k?lt?rlere ayr?ca de?er verip, sayg? duymaktad?r. Bu siyasi g?r???n mihenk ta?lar?ndan olan G?kalp?e g?re; T?rk??ler, bir?ok ac?mas?zl?klar?yla kar??la?t?klar? uluslara kar?? bile siyasi ?rg?tlerine kar?? tedbir almakla birlikte, uygar ve k?lt?rel yap?lar?n? ara?t?r?p, d???n?r ve sanat??lar?na k?ymet vermekle y?k?ml?d?rler?

  Yani o dedi?iniz temel milliyet?ilik dersi bu ?lkenin T?rk??leri taraf?ndan Hrant Dink?ten de?il Ziya G?kalp?ten yakla??k 100 y?l ?nce zaten al?nm??t?r. Hem de Ermeni ter?r ?rg?tlerinin Do?u b?lgelerimizi kas?p kavurdu?u bir d?nemde?

  Ayr?ca kad?n T?rk milliyet?ileri i?inde ayr? bir yeri olan M?fide Ferid?de h?manist T?rk milliyet?ili?inin temellerini tam bu d?nemde atm??t??

  Ancak, sormadan duramayaca??m;

  Sizin ifadeleriniz ile evrensel insanl?k idealine ba?l? olup, evrensel bir ahlak, ideal ve vicdana sahip olan birinin TKP-ML gibi bir yap?lanma ile ne i?i olabilir? Veya bu ki?i, h?cre evlerinde, ?st?nde ?? Ermeni Soyk?r?m?n?n Hesab?n? Soraca??z!??yaz?l? pankartlar bulunan, T?KKO gibi ac?mas?z bir ?rg?te nas?l ?ye olur. ASALA gibi elinde T?rk kan? bulunan bir ?rg?te nas?l sempati besler? Bunlara insanl?k onuru ad?na bir a??klama yapa biliyor musunuz?

  ?lgili yaz?n?z da Hrant i?in ?? Bu topraklar?n evlad?yd?. Bu topraklar? yani T?rkiye?yi ?ok seviyordu. Tam anlam?yla bir T?rkiye insan?yd???diyorsunuz, bizde vefat edenin arkas?ndan konu?mak gelene?e ayk?r?d?r ama maalesef ben sizin siyah? beyaz gibi g?steren ifadelerinize g?z yumamayaca??m ve gelenek ad?na ayk?r? bir tav?r sergileyece?im?

  Acaba her birimiz ayr? bir Hrant?dan m? bahsediyoruz?

  Bu topraklar? ?ok seven, T?rklere ve T?rkiye?ye sevgi besleyen biri ??T?rk?ten bo?anacak olan o zehirli kan?n, yerini dolduracak olan asil kan, Ermeni?nin Ermenistan?la kuraca?? asil damarlar?nda mevcuttur?? der mi?

  23 Nisan 1996 da Agos Gazetesinde ??23,5 Nisan ??ba?l?kl? yaz?s?nda;??Yery?z?n?n d?rt bir yan?na “savrulmu?” Ermeni Ulusu’nun tarihinde ?ok ?nemli bir kara g?nd?r 24 Nisan. ??-be? Ermeni yan yana gelmeye g?rs?nler. Al?rlar ellerine pankartlar? d?k?l?rler sokaklara hemen. Nedir b?t?n bunlar?n sebebi, ni?in yollara d??er bu insanlar 24 Nisan’da? Tarih, 24 Nisan 1915’in ?afak vakti. ?zellikle ?stanbul’daki Ermeni ayd?nlar?, yazarlar, sanat??lar, ??retmenler, avukatlar, doktorlar, mebuslar teker teker al?n?rlar evlerinden. G?t?r?l?rler… Ve bir daha da geri d?nmezler. ??te, birka? g?n sonra b?t?n Osmanl? ?mparatorlu?u s?n?rlar? i?inde ger?ekle?tirilen “Tarihsel Ermeni Dram?”n?n ba?lang?c?d?r bu tarih.?? Diyen ve sizin, Ba?ka kimliklere sahip insanlar?n haklar?na da sonunda kadar sahip ??kard? diye takt?m etti?iniz Hrant Dink,1915 ?ncesinde Do?u ve G?neydo?u B?lgesinde Ermeni Ter?r ?rg?tlerinin yapt??? katliamlardan ni?in bahsetmedi? Orada bulunan T?rk ve K?rt halklar?n?n ac?s?n? ne kadar duydu?Ne kadar duyurdu?

  1997 de Kanal 7?de kat?ld??? bir program da kendisine sorulan ??T?rkiye Ermenileri olarak Cumhuriyet’e katk?lar?n?z nelerdir???sorusu kar??s?nda ??lg?na d?nmek ve neyimiz kalm?? ki ne verebilecektik tarz?nda ifadeler buyurmak m?d?r ger?ek?ilik? O d?nemde ya?anan ac? olaylar? i?ine duygusall?k kat?lm?? ifadeler ile suland?r?p, ger?ek nedenlerini irdelemeden T?rk milletine mal etmek midir realizm?

  Pe?inen s?yleyeyim ki Hrant, sizin yaz?n?zda belirtti?iniz gibi evrensel de?erlere sahip, bulundu?u ortam ile bar???k bir ayd?n de?il, kan, soy ve ?lk? ba?? ile ba?l? oldu?u Ermenistan?a hizmet bab?nda ?lkemizde Truva At? vazifesi g?ren bir Ermeni milliyet?isi idi.

  Ve bu i?i diyalog, ?zg?rl?k, e?it yurtta?l?k, insan haklar?, birlikte ya?am gibi kavramlar?n arkas?na saklanarak gayet profesyonel bir ?ekilde icra ediyordu.

  Yine 16 Haziran 2006 da Agos Gazetesinde yay?nlanan ??Tek yol “Bir arada ya?ama 1 ??adl? makalesinde,??Kendimize d?ner de ??yle bir yak?n tarihimize bakarsak, “Birlikte ya?amay? savunman?n bizde hi? de yeni bir olgu olmad???n?, bu ?lkede 100 y?l ?nce de ayn? sorunlarla k?vrand???m?z? g?rebiliriz. Son y?zy?l?n? s?rekli toprak ve halk kayb?yla ge?iren Osmanl?’n?n geriye kalan halklar?, 1908 Me?rutiyet ilan?yla birlikte sokaklara d?k?lm??, T?rk’?, Rum’u, Ermeni’si, Yahudi’si kol kola g?nlerce ?enlikler yapm??, “H?rriyet, e?itlik ve adalet” ?ark?lar?yla sarho? olmu?lard?. Ne var ki birlikte ya?amak ?yle yukar?dan birilerinin bah?edece?i bir l?tuf de?il, birlikte ya?ayan halklar?n birlikte ?retmeleri gereken bir uygarl?kt?. Nitekim b?yle olmad??? i?indir ki, Me?rutiyet’in ilan?ndan ve bu birlik co?kusundan birka? ay sonra Osmanl?’n?n en ac? katliamlar?ndan biri ya?and? ve 31 Mart Vakas?’yla birlikte Adana’da 30 bini a?k?n Ermeni kom?u mahalle insanlar?nca katledildi??? T?rkiyeliler olarak en b?y?k s?k?nt?m?z bu: Tarihle hesapla?amamak.?? Diyen Hrant, Ermeni delege Episkopos Mrg. Moucheg’in k??k?rtmalar?yla ba?layan bu b?y?k karga?ay? neden kom?u mahalle insanlar? dedi?i T?rklere mal etti? Bu ac? olaylar? sadece T?rk milletine mal eden zihniyeti samimi bulmam?z nas?l m?mk?n olabilir? Bumudur t?m halklar? kucaklayan h?manizm?

  Bir yaz?s?nda ??Ne T?rk ne de K?rt halk?na ge?mi?te ya?ananlardan ?t?r? herhangi bir kin duymuyorum. En b?y?k iste?im ise bu iki halk?n bug?n birbirinden kopmamas? ve ge?mi?te bizlerin ya?ad??? t?rden dramlar?n tekrar ya?anmamas?.?? Deyip ba?ka bir yaz?s?nda ??Devlet heyecan?n? bilirim. Ermenistan kurulmadan ?nce ben de K?rtler gibi mutsuzdum. Ama bu ayr?l?k??l??? do?urmamal?. Yoksa Kuzey Irak?taki devletten de olurlar. (…) K?rt olsam Kuzey Irak?ta parlamentosu, okulu ve ordusu olan bir K?rt Devleti beni heyecanland?r?rd?.? Diyen H?rant??n bu ?eli?kili ifadeleri ona g?venmemiz konusunda bizi hakl? ??karm?yor mu?

  Say?n K?tahyal??

  Hrant?tan bir ?eyler alma konusunda ki ikram?n?z? maalesef geri ?evirmek zorunday?z, ??nk? Kurtulu? Sava??n? ?rg?tleyen ve bu devleti kuran 100 y?ll?k T?rk??l?k ideolojisinin, bir yenilik olarak, Hrant?tan alaca?? hi?bir ?ey yoktur!

  Ama illa siz bu konuda ben, Hrant?dan bir ?eyler alaca??m diyorsan?z, Biz sizi tutmayal?m, ??nk? Hrant?t?n tam size g?re bir uyar?s? var, kendisini iyi bir gazeteci olarak g?rmeyen ve T?rk?eyi iyi kullanamad???n? s?yleyen Hrant, sa?l???nda ak?l vermeyi, ?stten bak???? bir tutum olarak g?r?r ve bu tarzdan nefret ederdi. Ve ak?l vermeye meyilli hareketlerinde ahlaki tutumu ile ba?da?mad???n? da baz? yaz?lar?nda ifade etmi?ti. Yerinizde olsam bu ?a?r?ya kulak verir, bu temel entelekt?el dersini uygulayarak sizin ya??n?z?n d?rt kat? bir zaman ?nce bu topraklarda k?k salan bir ideolojinin mensuplar?na ak?l vermeye kalkarken defalarca kez d???n?rd?m?
  Unutmay?n?z ki bir Ermeni atas?z?nde de belirtildi?i gibi; senden bir g?n bile ya?l? olan senden bir y?l daha ak?ll?d?r!
  http://www.haberiniz.com http//www.haberiniz.com

  Savini

  February 15, 2010 at 9:01 pm

 9. Vissev Arac?l?k Hizmetleri – Firman?z?n Avrupa and Asya Tan?t?m?n? Sa?lar.
  Vissev

  Fagg

  February 23, 2010 at 6:09 am

 10. Good Thanks

  Phagan

  March 1, 2010 at 6:56 am

 11. Hi, interesting… regarding work at home online jobs; People do not feel the need to take up regular jobs anymore . Is this the reason?

  Galka

  April 13, 2010 at 3:44 am

 12. Porno | Porn | Adult | Porno ?zle T?rk porno , Siki? , Siki? izle , Porno izle ,Porno – Porno izle – siki? – porn izle – adult izle | Porno filmler izle, sex filmleri izle, porno seyret, siki? izle, seks, T?rk porno , Siki? , Siki? izle , Porno izle ,Porno – Porno izle – siki? – porn izle – adult izle

  Hersey

  June 14, 2010 at 5:08 am


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: